Bokslut

Bildresultat för bokslut

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är avslutningen på företagets redovisning. Man tar fram resultatet för perioden och en sammanställning på företagets tillgångar och skulder. Ett bokslut kan delas upp i Årsbokslut och Periodbokslut.

Årsbokslut

Årsbokslutet görs en gång per år och ska då innehålla

– Resultaträkning

– balansräkning

– förvaltningsberättelse

– tilläggsupplysningar (noter)

Det är skillnad på årsbokslut och årsredovisning. Årsbokslut måste alla företag göra som har en nettoomsättning över 730 000 kr.  Aktiebolag och bolag med mer än tre miljoner i nettoomsättning måste göra en årsredovisning där årsbokslutet ingår. Årsredovisningen måste även skickas till bolagsverket där den blir en offentlig handling. Däremot behöver man inte offentliggöra ett årsbokslut. Årsbokslutet ska dokumenteras enligt årsredovisningslagen (länk) och bokföringslagen (länk)

Periodbokslut

Man kan själv välja hur ofta man ska ha periodbokslut. Man kan välja mellan månads, kvartals halvårs osv.  Periodbokslutet hjälper även till att förenkla årsbokslutet. Periodbokslutet är helt frivilligt, men större företag bör ändå ha det för att ha bättre koll på ekonomin.

Periodbokslutet bör innehålla

– resultaträkning

– balansräkning

Varför behöver man ett bokslut?

Ett bokslut hjälper företag att hitta fel i den löpande bokföringen dessutom märker man om har bokfört affärshändelserna korrekt. Skulle det vara så att man inte har bokfört korrekt kommer man få felaktiga rapporter. Kontrollen av bokföringen brukar kallas för en avstämning.

Vid avstämningen kontrollerar man att:

– in/utgående momsen är rätt beräknad

– inventarier är avskrivna

– kontroll av kund/leverantörskontra

Vid ett bokslutsarbete bör man följa den sk “försiktighetsprincipen” det innebär att man värderar företeagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader på ett försiktigt sätt. Det innebär att man hellre bör värdera skulderna högt och tillgångarna lågt om man inte är säker på värderingarna.

Årsredovisning – ger en fullständig bild

Bildresultat för årsredovisning

Årsredovisning- vad är det?

Årsredovisning är en komplett berättelse om ett företags ekonomiska resultat och framtida utveckling. Årsredovisningen ska göras varje år av alla aktiebolag och alla bolag som har mer än 10 anställda eller mer än 24 miljoner kronor i tillgångar.

Ett företags årsredovisning ska bestå av:

– balansräkning

En utförlig rapport på företagets tillgångar och skulder.

– resultaträkning

En utförlig rapport på företagets intäkter och utgifter

– tilläggsupplysningar (noter)

ska innehålla uppgifter om antal aktier, obeskattade reserver, antal anställda, förändringar, eget kapital osv.

– förvaltningsberättelse

förväntade bedömningar, företagets framtida utveckling

– finansieringsanalys (endast större företagt)

– revisionsberättelse

Utfört av en oberoende revisor, kontroll på företagets transaktioner och ställning.

VD:n och samtliga styrelsemedlemmar ska skriva på företagets årsredovisning innan den ska lämnas till bolagsverket. Årsredovisningen blir då en offentlig handling när den skickas in till bolagsverket.

Man måste upprättas årsredovisningen på ett sådant sätt att vem som helst utan ekonomiska förkunskaper kan läsa den. företagets årsredovisning måste följa “god redovisningssred” och årsredovisningslagen (ÅRL)

Ett företags årsredovisning gör det lätt för utomstående att förstå sig på ett visst företag oavsett om det är för att investera i företaget eller om man man kanske ska samarbeta med företaget. Det är också ett utmärkt verktyg för att sammanfatta företagets ställning för en egen analys på sitt företag. Årsredovisningen gör att man blir tvungen att se över sin ekonomi mer objektivt och fundera på hur den framtida planeringen bör se ut efter den historiska informationen man har tillgängligt.

Det är även möjligt att lägga till en “personalekonomisk redovisning i årsredovisningen”. Den personalekonomiska redovisningen är ett avsnitt som handlar om personalen på företaget och information som t ex antal anställda, sjukdagar, uppsägningar, löner och trivsel. Personalen är oftast en väldigt viktig resurs på ett företag och många bör ha med det avsnittet i årsredovisningen för att man ska få en bättre bild av företaget. Personalekonomisk redovisning är helt frivilliga att ha med på årsredovisningen.

Starta eget aktiebolag? Det är frågan!

Många som ska starta ett företag brukar oftast fundera kring vilken bolagsform de ska välja. Och svaret är inte alltid lätt. Man måste tänka på i vilken omfattning man ska driva bolaget, hur mycket pengar man har tänkt sig investera i företaget.

Ska man ha en verksamhet där man inte behöver göra dyra inköp och bara driva företaget vid sidan om sitt andra arbete då är det en större fördel med att ha en enskild firma. Man slipper extra pappersarbete och det är enkelt att starta firman.

Ska man däremot arbeta heltid med sitt företag är det bra att så snabbt som möjligt gå över till ett aktiebolag. Den främsta orsaken är att man inte är personligt ansvarig för aktiebolaget om det skulle gå omkull. Detta förutsätter självklart att man har skött företaget korrekt och följt alla lagar och regler.

Vad gäller för att starta ett aktiebolag?

– Ha ett aktiekapital redo på minst 50 000kr.

– Inte vara försatt i konkurs

– Vara över 18 år

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

Fördelar

– Ingen personlig risk

Förutsatt att man har följt lagar och regler.

– Aktiebolaget är en egen juridisk person

Aktiebolaget kan ingå i avtal. t ex aktiebolaget kan stå som hyresgäst om man hyr en lokal.

– Bra om man har anställda

Lättare att anställa personal samt att man kan anställa familjemedlemmar.

– Behöver inte längre ha revisor

Revisorkravet är slopad för de mindre aktiebolagen.

Nackdelar

– 50 000kr i aktiekapital 

Kapitalet är sk minsta insats om man vill starta ett aktiebolag

– kan ha högre avgifter

– Kan vara krångligare med bokföringen

Högre krav på redovisningen, men det är därför vi finns till!

Det främsta hindret som många ser när de ska starta aktiebolag är aktiekapitalet på 50 000kr, men bortsett från det är det till en större fördel att starta aktiebolag istället för enskild firma.

Hur du skriver en faktura, som ett proffs!

Bildresultat för faktura

Steg för steg guide för din faktura

1) Säljarens och köparens namn och adress.

2) Skriv datumet.

3) Skriv ett unikt löpnummer för fakturan. Fakturanummret måste ingå i en serie och ha ett bestämt nummer. Man får inte ändra fakturanummret trots att man makulerar fakturan. Många faktureringsprogram sköter det automatiskt.

4) Skriv ditt momsregistreringsnummer (kallas för VAT-nr i internationella sammanhang). Den består av landskod, ditt organisationsnummer och 01 på slutet. Såhär kan den se ut: SE999999999901

5) Köparens momsregistreringsnummer (Gäller vissa branscher t ex bygg, energi, avfall)

6) Vilka varor eller tjänster som sälj, deras omfattning och art.

7) Varje faktura ska ha ett datum då varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.

8) Förfallodfatum, Datumet fakturan måste vara betald.

9) Skriv enhetspris exklusive moms och eventuell rabatt på din faktura

10) Momssats och vilken moms som ska betalas

Klart!