Hem » Default » Bokslut

Bokslut

Bildresultat för bokslut

Vad är ett bokslut?

Ett bokslut är avslutningen på företagets redovisning. Man tar fram resultatet för perioden och en sammanställning på företagets tillgångar och skulder. Ett bokslut kan delas upp i Årsbokslut och Periodbokslut.

Årsbokslut

Årsbokslutet görs en gång per år och ska då innehålla

– Resultaträkning

– balansräkning

– förvaltningsberättelse

– tilläggsupplysningar (noter)

Det är skillnad på årsbokslut och årsredovisning. Årsbokslut måste alla företag göra som har en nettoomsättning över 730 000 kr.  Aktiebolag och bolag med mer än tre miljoner i nettoomsättning måste göra en årsredovisning där årsbokslutet ingår. Årsredovisningen måste även skickas till bolagsverket där den blir en offentlig handling. Däremot behöver man inte offentliggöra ett årsbokslut. Årsbokslutet ska dokumenteras enligt årsredovisningslagen (länk) och bokföringslagen (länk)

Periodbokslut

Man kan själv välja hur ofta man ska ha periodbokslut. Man kan välja mellan månads, kvartals halvårs osv.  Periodbokslutet hjälper även till att förenkla årsbokslutet. Periodbokslutet är helt frivilligt, men större företag bör ändå ha det för att ha bättre koll på ekonomin.

Periodbokslutet bör innehålla

– resultaträkning

– balansräkning

Varför behöver man ett bokslut?

Ett bokslut hjälper företag att hitta fel i den löpande bokföringen dessutom märker man om har bokfört affärshändelserna korrekt. Skulle det vara så att man inte har bokfört korrekt kommer man få felaktiga rapporter. Kontrollen av bokföringen brukar kallas för en avstämning.

Vid avstämningen kontrollerar man att:

– in/utgående momsen är rätt beräknad

– inventarier är avskrivna

– kontroll av kund/leverantörskontra

Vid ett bokslutsarbete bör man följa den sk “försiktighetsprincipen” det innebär att man värderar företeagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader på ett försiktigt sätt. Det innebär att man hellre bör värdera skulderna högt och tillgångarna lågt om man inte är säker på värderingarna.